ประกาศผลการตัดสิน หัวข้อ วิถีใหม่หัวใจวิทย์ ประเภทยอดนิยม

 

ประกาศผลประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ หัวข้อ วิถีใหม่หัวใจวิทย์
ประเภทยอดนิยม 

----------

 เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล และหากท่านไม่ได้รับอีเมล ภายใน วันทำการ (ไม่รวม วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ให้แจ้งที่ 
FB  NSMThailand 

หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

----------

รุ่นประชาชน  

1. รางวัลชนะเลิศ

นายพุทธชัย พูนเจริญผล

PP21051 ระเบดเวลาขยะตดเชอr

ชื่อภาพ: ระเบิดเวลาขยะติดเชื้อ

หน้ากากอนามัยนับเป็นสิ่งจำเป็นในยุคช่วงสถานการณ์โควิด 19 ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อของโรคโควิด 19 แต่หากจัดการไม่ดี

ขยะติดเชื้อจาก COVID-19 ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งแนวโน้มมีการทิ้งหน้ากากอนามัยจากครัวเรือนที่ยังพบส่วนใหญ่ทิ้งปะปนกับขยะบ้าน

โดยไม่คัดแยกทิ้งให้ชัดเจน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดขึ้นได้ เพราะขยะติดเชื้อทั้งหน้ากากอนามัย ของใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง

เมื่อไม่ได้ถูกแยกออกก็จะทิ้งปะปนไปรถขยะและไปจบที่กองขยะ ส่งผลไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นวงกว้างหากไม่ดูแล

อาจทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมเป็นวงกว้าง ยากเกินกว่าที่จะแก้ไข

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เตชินท์ เกิดพรพุทธมนต์

  
PP21050 Dont keep you eyes closer

ชื่อภาพ: Don't keep you eyes close!

ในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ภัยอันตรายที่ทุกคนต้องเผชิญ สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในช่วงเวลานี้คือการป้องกันโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้าที่บริเวณปากและจมูก เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ทุกคนควรเปิดตารับรู้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 อย่างมีวิจารณญาณ

เนื่องด้วยปัจจุบันที่โลกเต็มไปด้วยข่าวสารที่มากมายและรวดเร็ว จึงทำให้มีข่าวปลอมหรือที่เรียกว่า Fake News ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ประชาชนทุกคนไม่ควรปิดตาเชื่อข่าวที่เห็นทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นวิทยาสามารถจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยตรวจสอบ

และสืบหาว่าแหล่งข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เช่น ดูว่าข่าวนั้นมีงานวิจัยรับรองที่น่าเชื่อถือหรือไม่

ถ้าข่าวนั้นยังไม่มีงานวิจัยรับรองก็พึงระลึกไว้เสมอว่าข่าวอาจจะไม่เป็นความจริงก็เป็นได้

 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวสุมาลี สุวรรณหงษ์

PP21011 ลดขยะ ลดความเสยงr

ชื่อภาพ: ลดขยะ ลดความเสี่ยง

ขยะทั่วไปในปัจจุบัน ถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ และบุคคลในภาพนี้ก็ทำงานกันทุกวัน ไม่มีวันหยุด

แม้จะเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ก็ตาม โดยขยะทั้งหลายเหล่านี้ ก็นำความเสี่ยงหรือสิ่งต่าง ๆ มาสู่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นความอันตราย

จากขยะที่ทิ้งกันไม่เรียบร้อย การไม่แยกขยะ หรือว่าจะเป็นความอันตรายจากเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งพวกเราก็สามารถช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงได้

หากพวกเราช่วยกันแยกขยะ ทิ้งขยะให้เป็นที่ มีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี สังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้น และปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง

 

 

รุ่นเยาวชน  

1. รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ.สิมิลัน จิระเจริญสุวรรณ


PY21049 การศกษายคใหม ของเดกไทย สภย COVID 19r

ชื่อภาพ: การศึกษายุคใหม่ ของเด็กไทย สู้ภัย COVID-19

การศึกษาของเด็กไทยแบบวิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นั้น ใช้การเรียนแบบออนไลน์ โดยครูกับนักเรียนไม่ได้พบปะหน้ากัน แต่มีการใช้เทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ภายใต้การเว้นระยะห่างทางสังคม การป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเรียน

ในสถานที่่เดียวกันกับบุคคลอื่น วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องทุกคนในชีวิตประจำวัน

และทุกสาขาอาชีพ ซึ่งในระบบการเรียนการสอนได้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นสื่อในการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

โดยไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไปนักเรียนสามารถทดลองผ่านคอมพิวเตอร์ได้เหมือนการทดลองในห้องปฏิบัติการจริง โดยใช้แบบจำลอง

สถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และสามารถสื่อสารโต้ตอบกับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ศุภณัฏฐ์ ลีลาเรืองเเสง

  PY21013 ชวโมงทองคำr

ชื่อภาพ: ชั่วโมงทองคำ

แสงจากพระอาทิตย์ที่มีสีทองอร่ามในยามเช้า ก็เป็นเพียงอนุภาคโฟตอนที่ต้องเดินทางกว่า 149 ล้านกิโลเมตร จึงตกกระทบบนพื้นผิวของโลก

แสงแดดนั้นเป็นแสงขาว เเต่เมื่อพระอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้า แสงจะมีการหักเหมากขึ้นและปรากฏเป็นสีทอง

กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า “Golden Hour“

 

 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2

ปภาวริณฐ์ แก้วมณี

PY21048 วทยยคใหม

ชื่อภาพ: วิทย์ยุคใหม่

วิทยาศาสตร์ยุคใหม่มักจะพัฒนาไปคู่กับเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีบทบาทกับเรามาก เช่น ตึกที่เห็น สิ่งแวดล้อมที่เห็น นำวิทยาศาสตร์มาพัฒนา

ทำให้รอบตัวมีความสะดวกสบายมากขึ้น

 

 

 ----------

 เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล
และหากท่านไม่ได้รับ อีเมล รายละเอียดการรับรางวัลภายใน วันทำการ ให้แจ้งที่ FB  NSMThailand 
หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 455 times

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120