Print this page
SALMONELLA ON XLD AGAR

Salmonella spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Xylose Lycine Decabocylate agar (XLD agar) 
เป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษและไข้ไทฟอยด์ โดยเชื้อมีความแตกต่างกันมากกว่า 2500 ซีโรวาร์
ลักษะที่เห็นบนอาหารเลี้ยงเชื้อนี้ มีลักษณะโคโลนี 
ลักษณะ ได้แก่ Typical colony คือ โคโลนีกลม สีชมพูใส
มีจุดสีดำตรงกลาง และ 
Atypical colony คือ โคโลนีกลม สีเหลือง อาจมีหรือไม่มีมีจุดสีดําตรงกลาง
ผสมผสานกับการสร้างสรรค์การ 
Streak เชื้อในรูปแบบใหม่ ให้แตกต่างออกจากการ streak แบบเดิม